فن آوری های جدید چشم انداز امنیت فرودگاه را تقویت می کند

فرداد پرواز

28 دی 1396


فرودگاه ها نیاز به توانایی برای مقابله با تهدیدات و خطرات دارند. فرودگاه های خلیج تا سال 2020، 450 میلیون مسافر را اداره می کند. تا سال 2024، بازار امنیت فرودگاه 16 میلیارد دلار خواهد بود.فرودگاهها در سراسر جهان داشته است.، تهدیدات تروریسم و روش های سازمان یافته جرم ، فرودگاه ها را به روش های جدید و راه حل هایی برای مقابله با این چالش ها و خطرات فوق العاده امنیتی کمک کرده است.امنیت همچنان نقش مهمی را بازی می کند، زیرا فرودگاه ها همچنان مشتاق به سرعت بخشیدن به خروجی خود هستند، فرودگاه ها در خاورمیانه، به ویژه امارات متحده عربی، در هنگام پذیرش آخرین فن آوری های امنیتی در خط مقدم قرار دارند.


https://www.traveldailynews.com/