فصل موج استلا موجب افزایش سود در خط کروز نروژی می شود

18 اردیبهشت 1397

دارایی خطوط نروژی کروز گزارش شده است که درآمد خالص GAAP 103.2 میلیون دلار یا درآمد هر سهم از 0.45 دلار برای سه ماه به پایان رسید.این ارقام در مقایسه با 61.9 میلیون دلار و 0.27 دلار در سال گذشته است.درآمد خالص تعدیل شده در غول کروز 137.8 میلیون دلار بود.مجموع درآمد ناوگان خطوط کروز نروژ 12.4 درصد افزایش یافته است، به 1.3 میلیارد دلار و تولید ناخالص آن 1.4 درصد افزایش یافته است.

http://www.breakingtravelnews.com