فرودگاه ریگا ماه ژانویه را با افزایش 20 درصدی در تعداد مسافرها متوقف می کند

فرداد پرواز

21 بهمن 1396


داده های عملکرد عملیاتی نشان می دهد که فرودگاه بین المللی ریگان در ماه اول سال 2018 با افزایش مسافر یک پنجم، در حالی که حجم حمل و نقل در مقایسه با ماه ژانویه سال گذشته افزایش یافته است، به پایان رسید. در ژانویه 2018، فرودگاه ریگا 443 524 مسافر را اداره کرد که 20 درصد بیشتر از ژانویه گذشته است. به نوبت، حجم حمل بار در مقایسه با ژانویه 2017، 87.3 درصد افزایش یافت و به 2464 تن رسید. در ماه ژانویه 2018، تعداد پروازهای انجام شده در فرودگاه ریگا 18 درصد افزایش داشته است و مجموعا 6037 هواپیما را اداره می کند.


https://www.traveldailynews.com