مشخصات فردی :
نام :
نام خانوادگی :
میزان تحصیلات :
رشته تحصیلی :
وضعیت تاهل :
شغل :
سمت :
آدرس محل کار :
تلفن محل کار :
تلفن همراه :
تلفن منزل :
آدرس منزل :
کد پستی :
کد ملی :
دین :
ملیت جدید :
ملیت قدیم :
مشخصات ظاهری مسافر :
رنگ مو :
رنگ چشم :
علایم ممیزه :
مشخصات پدر و مادر مسافر :
مشخصات پدر :
نام پدر :
محل تولد :
ملیت :
تلفن محل کار :
آدرس محل کار :
مشخصات مادر :
نام مادر :
نام خانوادگی :
محل تولد :
ملیت :
مشخصات همسر :
نام همسر :
نام خانوادگی همسر :
تاریخ تولد(میلادی) :
محل تولد :
ملیت :
تحصیلات :
شغل :
()آیا پدر یا مادر یا جد پدری مسافرپاکستان یا توابع آن متعلق می باشد؟
در صورت جواب مثبت پروسهویزا از روال معمولیطولانی تر خواهد شد و مسافرمصاحبه به سفارت فراخوانده خواهد شد. :
آیا مسافر از افراد نظامی یا انتظامی اعم از شاغل یا بازنشسته می باشد؟
آیا مسافر سابقا به هند سفر کرده است؟
مسافر در 10 سال گذشته به چه کشورهایی سفر کرده است؟(ارائه پاسپورت قبلی لازم است)
آیا تا به حال ویزای شما برای کشور هند مرفوض شده است؟(با جزییات)