ظرفیت محدود غارها در پذیرش گردشگر

فرداد پرواز

13 آبان 1396


مدیرکل محیط زیست استان همدان گفت: در همدان 38 غار داریم اما عمده بار گردشگری به دوش غارعلیصدر است. باید تلاش کنیم بر غارها به اندازه ظرفیت بردشان گردشگر تحمیل کنیم.

محمدرضا محمدی، درباره تعیین عرصه و حریم غار علیصدر و محدودیت ظرفیت گردشگری آن بعد از سالها و همچنین فعالیت معدن سنگ در حریم کار سراب به مهر گفت: یکی از اقداماتی که کردیم فعال کردن کارگروه های قانونی از جمله کارگروه غارشناسی است. کارگروه غارشناسی اولا شناساندن غارها است. براساس پژوهش های انجام شده 38 غار در استان همدان داریم که عمده بار سنگینش بر عهده غار علیصدر است.

وی افزود: باید تلاش کنیم به غار علیصدر به اندازه ظرفیت بر آن، گردشگر تحمیل کنیم.

وی ادامه داد: ملاحظات مربوط به غارها مستلزم آن است که همه غارها را بشناسیم و زیرساخت ها را در آن مستقر کنیم. اقدام بعدی آن است که شرایطی را ایجاد کنیم که شاهد وقوع تخلف در داخل پیرامون غارها نباشیم.

مدیرکل محیط زیست استان همدان تصریح کرد: متأسفانه پیرامون غار سراب، مجوز برای فعالیت معدنی صادر شده که در کارگروه غارشناسی روی این موضوع متمرکز شده ایم و چند الزام را مصوب کرده ایم از جمله اینکه بعد از اتمام مجوز فعلی در مجوزی برای فعالیت این معدن، تمدید نخواهد شد. دیگر آنکه امکان پیشروی به سمت غار را گرفته ایم و شیوه های برداشت را هم محدود کرده ایم تا مثلاً شیوه های انفجاری نداشته باشیم.محمدی تأکید کرد: ترمیم سینه کارهایی که تاکنون برداشت شده را هم الزام کرده ایم. حتماً باید این ترمیم را انجام دهند چون هم وضعیت بشری را آشفته کرده و هم منجر به تولید ریزگرد شده است.


tnews.ir