صنعت گردشگری چین در سال 2017 به روند صعودی ادامه می دهد

فرداد پرواز

19 دی 1396


طبق آمار منتشر شده توسط آژانس گردشگری چین و اداره گردشگری ملی چین، تعداد گردشگران داخلی و درآمد کل تولید شده در 1355 و 55/16 درصد به ترتیب در سه ماهه اول سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است . بازار گردشگری خارج از کشور از رشد پایدار برخوردار بوده و مسافرت های ورودی همچنان در حال بهبود است، با وجود رشد آهسته اخیرا شاهد آن هستیم. با توجه به اهداف تعیین شده در ابتدای سال، بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در چین تخمین زده می شود که از 5/1 میلیارد دلار و مجموع درآمد بیش از 5/3 تریلیون یورو را به دست آورند که بیش از 10 درصد به تولید ناخالص داخلی و اشتغال به پایان می رسد از سال 2017 پیش بینی می شود که انتظار می رود تعداد بازدید کنندگان داخلی و ورودی بیش از 5.7 میلیارد و درآمد گردشگری پیش بینی می شود که بیش از 6 تریلیون یورو در سال 2018 به بیش از 6 میلیارد و میلیون یورو می رسد.


https://www.4hoteliers.com