صنعت گردشگری اسپانیا نیاز به بازسازی مجدد را دارد

فرداد پرواز

04 دی 1396


صنعت گردشگری این بخش است که اولین بار در اسپانیا اتفاق می افتد. گردشگری به تنهایی تنها 11 درصد از شاخص P.I.B. را نشان می دهد، رقمی که به 20 درصد برسد اگر تاثیر آن بر بقیه اقتصاد در نظر گرفته شود. گردشگری اسپانیایی 15 درصد از مشاغل مستقیم و تقریبا 25 درصد از مشاغل غیرمستقیم را نشان می دهد. در برخی جوامع مانند جزایر قناری، این ارقام به 35٪ از P.I.B. و 40٪ از اشتغال. به لحاظ تطبیقی، کانری توریستی را تا آنجا که نفت کویت است، بستگی دارد.گردشگری اسپانیایی نیاز به سازماندهی مجدد دارد. مدل گردشگری بین دهه 60 و 70 ایجاد شده منسوخ شده است. این بر اساس خدمات خورشید و ساحل بود. با این حال، این قیمت ها به قیمت های پایین، گردشگری توده ای، سازه های ماموت در ساحل و تبدیل جامعه از یک ساختار کشاورزی و صنعتی به خدمات منجر شد.امروزه بسیاری از افراد همچنان جشن می گیرند که چهره های غیرقابل توقف که افزایش گردشگری اسپانیایی را به خود جلب می کنند، اما پیامدهای این مدل در حال حاضر چشمگیر است: تخریب محیط زیست، بیش از حد جمعیت، قیمت مسکن بالا، توریستی از مراکز تاریخی، ناامنی شغلی و فصلی بودن کار دائمی. به ذکر اشباع زیرساخت های لازم مانند آب، برق و مراقبت های بیمارستان نیست.


https://www.tourism-review.com