صعود گردشگری در اولویت های دولت

فرداد پرواز

30 اردیبهشت 1396


در بسیاری از کشورهای جهان نقش دولت در گسترش و توسعه صنایع مختلف حداقل در مراحل ابتدایی رشد، آن بسیار مهم است.

نگاهی به گزارش های مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد وضعیت ایران در 4 سال اخیر از نظر تقدم قائل شدن، دولت برای صنعت گردشگری بهبود یافته است. رشد 21 پله ای در جایگاه ایران در خصوص اولویت صنعت سفر و گردشگری برای دولت، در طول 4 سال، گویای رشدی قابل قبول برای کشور است؛ رشدی که حاکی از نگاه دولت مستقر به وضعیت گردشگری است. به باور کارشناسان، این بهبود می تواند راه را به سوی رشد بیشتر این صنعت هموار و اقتصاد ایران را از مزایای آن، متاثر کند.

در همین حال، در بسیاری از کشورهای جهان نقش دولت در گسترش و توسعه صنایع مختلف حداقل ،در مراحل ابتدایی رشد آن بسیار مهم است. سیاست گذاری صحیح در خصوص ارتقای صنعت گردشگری از جمله مهم ترین کارهایی است که بر دوش دولت یک کشور قرار دارد. از سوی دیگر، تخصیص بودجه نیز که سیاست های کلان کشور را مشخص می کند و بر توسعه یک صنعت اثر می گذارد، از جمله مشوق هایی است که دولت می تواند برای رشد یک صنعت از آن به طور صحیح استفاده کند. در همین حال، دولت در برخی زمینه ها نیز می تواند به ارتقای برند گردشگری در یک کشور و کارآیی آن کمک کند. این امر به ویژه در مورد کشوری همچون ایران که تصاویر نادرستی از آن در ذهن بسیاری از شهروندان کشورهای خارجی به ویژه شهروندان اروپایی شکل گرفته، بیشتر موثر است و تغییر این چهره می تواند توسعه گردشگری کشور را شتاب دهد. روشن است که در این چارچوب دولت نقش بسیار مهمی می تواند ایفا کند. به باور کارشناسان، دولت می تواند با تقدم قائل شدن برای یک صنعت، آن صنعت را به طور اساسی متحول کند.


http://tnews.ir