شرکت بزرگ هواپیمایی آلیتالیا در ایتالیا اعلام ورشکستگی کرد.

فرداد پرواز

20اردیبهشت1396


بحران شدید اخیر در آلیتالیا پس از آن شکل گرفت که کارکنان آن با طرح نجات مالی شرکت که زمینه ساز کاهش هزینه ها می شود مخالفت کردند.

ورشکستگی آلیتالیا همچنین ضربه ای به شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات است که سه سال پیش این شرکت را در آستانه ورشکستگی نجات داده بود.

علت ورشکستگی بحران مالی و اتمام نقدینگی اعلام شده است.


http://tnews.ir