سینی های امنیتی فرودگاه دارای ویروس های بیشتری نسبت به سرویس های بهداشتی هستند

13 آذر 1397

نمونه ها به صورت هفتگی در سه روز مختلف از نقاط مختلف سفر مسافر، از دستبند های پله برقی و دکمه های بالابر به دسته های چرخ دستی و اسباب بازی ها در منطقه بازی کودکان جمع آوری شد.از نمونه های آزمایش شده، سینی های امنیتی بیشترین خطر بالقوه آلودگی ویروسی را تشخیص دادند و چهار مورد از هشت نمونه مثبت بودند. ویروس های تنفسی شناسایی شده روی سینی شامل انو، آنفلوآنزا، رینو و OC43 کرونا انسان بودند.در مقایسه با 42 نمونه از سه منطقه در توالت عمومی فرودگاه - کاسه توالت کاسه، فلاش و قفل - هیچ کدام از آنها هیچ گونه ویروس های تنفسی قابل تشخیص نبودند.

براساس این مطالعه، به دلیل اینکه سینی ها توسط تقریبا تمام مسافرین استفاده می شود، "اگر پاتوژن شدید با یک مکانیسم انتقال غیرمستقیم تهدیدی برای گسترش بین المللی باشد، ممکن است به طور خاص مشکل باشد".به طور کلی، حداقل یک ویروس تنفسی در 9 نمونه سطح مشاهده شد - در کل 10 درصد. این مطالعه توصیه هایی برای جلوگیری از گسترش بیماری در مناطق امنیتی فرودگاه ارائه کرد. وی گفت: "خطر این روش را می توان با ارائه سونیتیزاسیون دست با الکل دستباب قبل و بعد از آزمایش غربالگری و افزایش فرکانس ضدعفونی سینی کاهش داد. "به نظر ما، سینی های امنیتی به طور معمول ضد عفونی نمی شوند. "اگر چه این همه ویروس ها را در دست نخواهد داشت (به عنوان مثال، ژل های الکلی موثرتر از شستشوی دست برای رینوویروس هستند)، برای بسیاری از ویروس ها، از جمله آنفلوآنزا موثر است."

بر اساس این مطالعه، افزایش سفر هوایی باعث افزایش احتمال بیماری های عفونی به سرعت در حال گسترش بین کشورهای و قاره ها شده است - به عنوان مثال، گسترش سریع سندرم حاد تنفسی (SARS) از هنگ کنگ به چندین کشور در یک فضای کوتاه زمان در 2003 این نتیجه گیری می کند که این یافته ها بر ضرورت بررسی نقش هاب های ترافیکی مختلف در انتقال ویروس های تنفسی، از جمله فرودگاه ها، بنادر و ایستگاه های زیرزمینی تأکید دارند.