"سیاره آبی Blue Planet برای تمرکز گردشگری در سال 2018"

فرداد پرواز

6 دی 1396


براساس گزارش آخرین روند آبتا Abta ، گردشگری مسئول

است که برای مسافران در سال 2018 به برنامه های تلویزیونی مانند Planet 2 آبی تبدیل شود.این انجمن گفت که تحقیقات خود نشان داده است که تقریبا 70 درصد از مردم مایل بودند شرکت های مسافرتی اطمینان حاصل کنند که تعطیلات تاثیر مثبتی بر مردم و اقتصاد مقصد داشته اند، از جمله برخورد با مسائل مربوط به حقوق بشر و شرایط کار برای کارکنان گردشگری. Abtaگفت که این افزایش آگاهی مصرف کنندگان احتمالا منجر به طرح های بیشتری از قبیل پروژه های سازمانی اجتماعی برای کمک به جوامع در مقصد، ایجاد تورهای گروهی غیر کربن و ممنوع کردن پلاستیک از سواحل می شود.سایر گرایش های کلیدی که در این گزارش مشخص شده است، این است که چگونه گردشگری در برخی نقاط توریستی، مانند بارسلونا Barcelona، ونیز Venice، پالما Palmaدر مجارکاMajorca و جزیره یونان سانتورینی Greek island، می تواند منجر به مصرف کنندگان بیشتر مایل به سفر به مقصد «جایگزین» شود.


https://www.ttgmedia.com