سانیا به عنوان نیروی گردشگری چینی ظهور می کند

فرداد پرواز

02 دی 1396


در ماه نوامبر، Sanya در مجموع 620،000 گردشگر ورودی را دریافت کرد که نشان دهنده رشد 70 درصدی سال گذشته است.انتظار می رود که شهر گرمسیری در پایان جنوب چین، تا پایان سال، بیش از 18 میلیون بازدید کننده را دریافت کند، و یک رکورد برای گردشگری وجود دارد.علاوه بر افزایش گردشگران، تعداد پروازهای بین المللی به سانیا در سال گذشته 64 درصد افزایش یافته است و درآمد گردشگری خارجی از گردشگری در سال گذشته 131.09 درصد افزایش یافته است.به گفته فان مو، مدیر کمسیون توسعۀ گردشگری سانا، رشد بازدید کنندگان از سرمایه گذاری در زیرساخت های منطقه و کاهش سیاست های ویزا منجر شده است.فن گفت: جهان کشف سانیا است.


http://www.breakingtravelnews.com