ساختار گردشگری انگلستان

فرداد پرواز

03 تیر ماه


میزان سرمایه گذاری دولت انگلستان در گردشگری در سطوح ملی، منطقه ای و محلی رقمی بیش از 2 میلیارد پوند است.

گردشگری، پنجمین صنعت بزرگ انگلستان به شمار می آید. حمایت دولت از صنعت گردشگری در انگلستان عمدتا از طریق سازمان هایی نظیر وزارت فرهنگ و رسانه انجام می پذیرد.

وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش از اداره ویزیت اینگلند و ویزیت بریتین حمایت می کند. همچنین مجمع ولز، هیات اجرایی اسکاتلند، اداره های توسعه منطقه ای، اداره توسعه لندن و اداره های محلی نیز از حمایت های دولتی برخوردارند. میزان سرمایه گذاری دولتی در گردشگری در سطوح ملی، منطقه ای و محلی رقمی بیش از 2 میلیارد پوند است.

وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش، به منظور بازاریابی خارج و داخل کشور بیش از 130 میلیون پوند در اختیار ویزیت بریتین و ویزیت اینگلند قرار می دهد که بخشی از 2 میلیارد پوند است. دولت همچنین سرمایه گذاری زیادی در بازی های المپیک 2012 کرد؛ یکی از مهم ترین رویدادهایی که یک کشور می تواند برای جذب گردشگر از آن بهره مند شود.

همچنین دولت هر سال مبالغ هنگفتی از منابع دولتی را به منظور بهبود کیفیت محصولات گردشگری، به ارتقای مهارت در بخش گردشگری اختصاص می دهد. از سوی دیگر، دولت هزینه هایی را برای حفظ سایر محصولات مهم گردشگری نظیر موزه های رایگان، جاذبه های فرهنگی مهم و میراث های فرهنگی صرف می کند.

استراتژی گردشگری

وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش، استراتژی گردشگری برای سال 2012 و پس از آن را تدوین و در همکاری نزدیک با ویزیت بریتین، ویزیت اینگلند، اداره های توسعه منطقه ای و بخش خصوصی، برای تحقق این استراتژی در بازی های المپیک تلاش کرد. این استراتژی به دنبال حداکثرسازی منافع مالی صنعت گردشگری از بازی های المپیک 2012 بود. براساس چشم انداز تدوین شده از این بازی ها، برای تحقق اهداف ذیل تلاش می کرد:

تمام کسب و کارهای گردشگری در بریتانیا در این بازی ها منتفع شوند

وجهه بین المللی بریتانیا بهبود یابد

استقبال بی نظیری برای تمام بازدیدکنندگان ارائه شود

مهارت های نیروی انسانی را ارتقا دهد

کیفیت اقامت را افزایش دهد

موجب افزایش بازدیدهای «کسب وکار و رویداد» شود

پایداری را بهبود دهد


http://www.ulduztourism.com