ریفای بخش گردشگری را به دقت مدیریت و رشد بازدید کنندگان را تشویق می کند

فرداد پرواز

09 آذر 1396


طالبان ریفای، دبیرکل سازمان ملل متحد، به بخش مهمانداری هشدار داده است که اگر جهان برای جلوگیری از خطرات بیش از حد گردشگری، دقت کند، باید رشد کند.

طبق پیش بینی های سازمان ملل متحد، حدود 1.2 میلیارد مسافر از مرز بین المللی در سال 2017 عبور می کنند و انتظار می رود که این رقم تا سال 2030 به 1.8 میلیارد نفر برسد.

این افزایش باعث شده است تا برخی سوال کنند که آیا تاثیر گردشگری منجر به تاثیر مخربی بر اهداف مردمی شده است، به ویژه برای ساکنین محلی - یک روند شناخته شده به عنوان بیش از گردشگری.

نمونه هایی از جمله ونیز، که بسیاری از مسافران بر این باورند که گردشگران بیش از حد بارور شده اند، و بارسلونا، که مقامات برای محدود ساختن هتل محدود شده اند.

نیوزیلند نیز در سال های اخیر شاهد افزایش شمار بازدید کنندگان بازدید کننده بوده است و برخی از شهروندان درمورد تاثیر این بخش تحقیق می کنند.


http://www.breakingtravelnews.com