روزنامه نگار فرانسوی در مورد حجاب میگوید

فرداد پرواز

2 تیر 98


او می گوید: وقتی حرف از ایران می شود، در برابر تاریخ باعظمت آن، محدودیت های پوششی را نباید مساله مهمی دانست.«والری» روزنامه نگاری است که برای تلویزیون ملی فرانسه مستند می سازد. او این محدودیت ها را مسأله ای نگران کننده و حتی مانعی برای سفر نمی داند و می گوید: حیف است کشوری که این همه تاریخ، تمدن، فرهنگ و شاعرانی مثل خیام، رومی (مولوی) و حافظ دارد که اشعارشان به زبان های مختلف ترجمه، خوانده و تفسیر می شود به خاطر مسائل سیاسی و پوشش محدود شود.

شناخت مردم عادی اروپایی نسبت به ایران، ناچیز و حتی غلط است! بسیاری فکر می کنند ایران یکی دیگر از کشورهای عربی است و مردمش عربی صحبت می کنند. منِ روزنامه نگار می دانم این مطلب غلط است ولی اگر در خیابان از یک فرانسوی سوال کنید، به احتمال زیاد می گوید ایران یک کشور عرب است و به طور کلی اطلاعات کم و نادرستی دارد. در تلویزیون هم درباره ایران بسیار کم برنامه نشان می دهند. این مستندساز مهم ترین امتیاز ایران را امنیت آن می داند و می گوید: ما دو زن بودیم که با اتوبوس در ایران سفر می کردیم و در آن مدت هیچ گاه احساس ناامنی نکردیم و کسی هم مزاحم ما نشد.