راه اندازی کتاب Bill Haley’s book در تاریخ 23 ژانویه 2018

فرداد پرواز

3 بهمن 1396


پس از یک سختی طولانی که با موانعی همراه بود، پروژه خیریه بیل هلی در حال چاپ است.یکی از موسسات بزرگ خیریه، کودکان در یک عمل خیرخواهانه برای جمع آوری پول برای انتشار این کتاب "ماجراهای جودو وودلند" “Joshua’s Woodland Adventures” نوشته شده توسط بیل هالی است که به زبان ترکی (Sacha Main) نشان داده شده است.


https://cyprusscene.com


https://cyprusscene.com