دیو و دلبر - آلساس، فرانسه

فرداد پرواز

5 خرداد 98


آهنگ شهر زیبای کوچک در دیو دلبر در واقع برگرفته از یک مکان واقعی در آلساس فرانسه است. این منطقه‌ی کوچک دارای ترکیبی از فرهنگ فرانسوی و آلمانی است. گفته می‌شود که در طول تاریخچه‌ی اروپا، آلساس از نظر سیاسی، آلمانی بوده است.