دعوت اسپانیا به سرمایه گذاری در گردشگری یونان

فرداد پرواز

3 بهمن 1396


دبیرکل سیاست و توسعه گردشگری George Tziallas اخیرا با سرمایه گذاران اسپانیایی برای کشف فرصت های قابل توجه گردشگری یونان، (سخنرانی در Spanish-Hellenic Chamber in Madrid) صحبت کرد.این رویداد با حضور شرکت های حقوقی با رتبه بالا به نمایندگی از سرمایه گذاران و گروه های مشاوره چند ملیتی و همچنین نمایندگان بخش بانکی همراه بود.


https://news.gtp.gr