دستهای خالی احمدی پور

فرداد پرواز

رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی خانم زهرااحمدی پورکه معاونت بانوان وزارت ورزش واخیرا دفترتقسیمات کشوری رادراختیارداشته،هم اکنون به ریاست این سازمان منصوب شده است.

بنابه گزارش همشهری،چندساعت پس ازصدورحکم رئیس جمهور،وی به ساختمان ارگ واقع درآزادی تهران مستقرشدند واولین روز کاری جدید خود رادرسمت معاون رئیس جمهورورئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شروع کرد.با ورودایشان به پشت میزریاست سازمان میراث فرهنگی،رمزورازاستفاده بیشتر از زنان در سازمان های دولتی بازشد.

زهرا احمدی پورتجربه ی چندانی درقسمت های مختلف در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارد وسایرکارمندان این سازمان درحال حاضربه ایشان سپرده شده اند پیش ازانتخاب احمدی پور، فعالان 3حوزه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری باتعدادی ازباستان شناسان به رئیس جمهور پیشنهاد دادند که این سازمان را به فردی توانمندودارای تجربه بسپارند،امابامخالفت های رییس جمهورمواجه شدند.

زهرا احمدی پور صبح دیروزدرمیان جمعی ازمدیران این سازمان به سخنرانی پرداختند.

مدیرسابق تقسیمات کشوری ورئیس کنونی سازمان میراث فرهنگی گفت:

باید تلاش کنیم مراقبان و محافظان امین وخوبی برای سرمایه های ملی باشیم،درچرخه تمدنی انقطاع به وجود آمده که باید این چرخه تکمیل و متصل شودهرکسی دراین سرزمین زندگی می کند با فرهنگ بیگانه نیست و باید عرصه های فرهنگی را بیش از پیش وارد زندگی مردم کنیم.

وی درادامه سخنانش فرمود:صنایع دستی و هنرهای سنتی درماه های آینده نقطه قوت دولت برای تحرک اقتصادی و پویایی جوامع محلی خواهد بود وایجاد اشتغال پایداردراین حوزه وتضمین خرید آثارمنجربه افزایش جمعیت روستاها و بهبود معیشت مردم این مناطق می شودوهمچنین 3 جمله درموردگردشگری گفت:

پیگیری مسائل ورفع موانع گردشگری داخلی وخارجی اولویت کاری است،رشدورونق گردشگری خارجی جدی ترین اثراجرایی شدن برجام است،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری مسئول بالفعل کردن پتانسیل ظرفیت های گردشگری کشوراست


منبع:روزنامه همشهری اینترنتی