در یک سال ایالات متحده چقدر در آمد بابت گردشگری کسب کرده است؟

فرداد پرواز

29 مرداد ماه


در حالی که اکثریت فعالیت در صنعت داخلی است، هزینه های بازدیدکنندگان بین المللی در ایالات متحده در سال 2016 به 244.7 میلیارد دلار رسیده است، و مازاد تجاری 83.9 میلیارد دلاری برای یک سال هستش.