دانشگاه هزینه 4 میلیون پوند را به عنوان جایگاه توریستی اقتصاددان آدام اسمیت بازسازی می کند

فرداد پرواز

7 دی 1396


خانه پدر اقتصاد مدرن به بازدید کنندگان در پاییز باز خواهد گشت. دانشگاه هریوت وات Heriot-Watt صرف 4 میلیون پوند برای بازگرداندن Panmure House در شهر قدیمی ادینبورگ، جایی که آدام اسمیت سالهای آخر را گذرانده است.عمارت قرن هفدهم برای چندین سال خالی شده است، اما به زودی بازدید کنندگان با یک نسخه اصلی از تحقیق در مورد طبیعت و علل ثروت ملل Wealth of Nationsروبرو خواهند شد.کار 1776 اسمیت در کارل مارکس تحت تاثیر قرار گرفت و به جایگاه دائمی در کیف دستی مارگرت Margaret Thatcher’s handbag. تاچر مشهور شد.


https://www.thetimes.co.uk