خطوط هوایی سهم عمده ای در گردشگری بین ایران و آذربایجان را تشکیل می دهند، پروازها افزایش یافت

فرداد پرواز

21آذر1396


به دنبال توافقات میان تهران و باکو برای گسترش همکاری در بخش گردشگری، تعداد پروازهای انجام شده بین ایران و آذربایجان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و خطوط هوایی هر دو کشور قصد دارند به میزان قابل توجهی تعداد پروازهای خود را افزایش دهند.شرکت هواپیمایی حامل پرچم آذربایجان به نام AZAL (خطوط هوایی آذربایجان) پروازهای منظم خود را بین دو کشور ادامه می دهد.


http://irantourismnews.com