خطوط هوایی ترکیه تبلیغات رابرای گردشگری ایران آغاز می کنند

فرداد پرواز

20 آذر 1396


جاذبه های گردشگری پنج شهر ایران در شبکه تبلیغاتی هواپیماهای ترکیه قرار گرفته است تا به دنبال ارتقاء جوایز خود در یک صحنه بزرگتر باشند."به همین ترتیب، مجارستان در داخل هواپیماهای خود این پنج شهر را ترویج می دهد" رئیس سازمان میراث توضیح داد: "این امکان به منظور افزایش بخش گردشگری کشور و ارائه پتانسیل های تاریخی، طبیعی و فرهنگی و همچنین صنایع دستی آن، بی نظیر آن بوده است."

"خطوط هوایی جهانی که با شرکت هواپیمایی ترکیه همکاری می کنند، از این پنج شهر نیز حمایت خواهند کرد."در حال حاضر شهروندان حدود 190 کشور می توانند در زمان ورود به فرودگاه های کشور با یک ماه اعتبار ویزا دریافت کنند.


http://irantourismnews.com