خدمات گرانت Grant در طول کریسمس

فرداد پرواز

10 دی 1396


سنت کیتس St. Kitts در حال راه اندازی میزبانی بیش از یک میلیون مسافر کشتی کروز در فصل گردشگری، با 115 تماس های پورت و 300،000 بازدید کننده تا کنون در ماه دسامبر تنها با 10 کشتی بازدید از فدراسیون در کریسمس و روز بوکس با توجه به سنت کیتز و مقام گردشگری Nevis .لیندسی گرانت Lindsay Grant، وزیر گردشگری، خدماتی را ارائه داد که کشتی های کروز بازدید می کرد. وی در سخنرانی با نمایندگان رسانه ها نشان داد که نوع ترافیکی که در آن روز دیده می شود، استاندارد جدیدی است که در طول فصل اوج با تعداد قابل توجهی خواهد بود. گرانت از مهمان نوازی به بازدیدکنندگان در آن روز از ذینفعان مختلف که تجارت خود را در صنعت میگذراند، قدردانی کرد.


http://www.thestkittsnevisobserver.com