جوایز UNWTO در زمینه نوآوری در،توسعه گردشگری

فرداد پرواز

25 دی 1396


UNWTO در زمینه نوآوری و تعالی در گردشگری که با FITUR برگزار می شود. مراسم اهدای جوایز برخی از بهترین نمونه هایی از گردشگری پایدار در سراسر جهان را به رسمیت می شناسد. پیش از این مراسم، انجمن جشنواره (15 ژانویه)، تمام پروژه های انتخابی که بین 128 طرح از 55 کشور انتخاب شده است، ارائه خواهد شد.

انجمن سرمایه گذاری گردشگری و تجارت برای آفریقا (INVESTOUR)، یک رویداد سالانه که توسط سازمان ملل متحد (UNWTO)، FITUR و Casa África سازماندهی شده است، نزدیک به 30 وزیر گردشگری را از منطقه جمع آوری خواهد کرد تا فرصت هایی را که این بخش بتواند به قاره ارائه دهد، مورد بحث قرار دهد. جلسات سال جاری (18 ژانویه) در دو موضوع اصلی: "برند آفریقا: توسعه گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری" و "تنوع زیستی به عنوان یک راننده برای گردشگری پایدار: اهمیت مشارکت جامعه موثر" تشکیل می شود.


http://media.unwto.org