جفری رئیس صندلی سفر و گردشگری آفریقا منصوب شد

16 تیرماه 1397

فیونا جفری، رهبر مبارزات گردشگری مسئول و متخصص صنعت، صندلی جدید انجمن گردشگری آفریقایی آفریقا، که بعد از جولیان ادموندس به موفقیت رسیده است، منصوب شده است.جفری در چهار سال به عنوان مدیر هیئت مدیره صنایع وابسته به صنایع وابسته به صنایع وابسته به صنایع دستی و گردشگری فعالیت داشته است.او مسئول گردشگری جهانی در سالهای 1986 تا 2013 بوده و هر دو به عنوان مدیرعامل و در نهایت به عنوان رئیس، دامنه گسترده ای از دانش را برای نقش در همه جنبه های صنعت، از دولت، تابلوهای توریستی ملی و مقصد به بخش خصوصی و تجارت بین المللی به ارمغان می آورد.