جشن های شب سال نو: جهان از 2018 استقبال می کند

فرداد پرواز

11 دی 1396


سال نو به طور رسمی در بسیاری از جهان آغاز شده است، با شهرستانها در سراسر جهان جشن شروع 2018 شروع می شود با کشورهای اقیانوس آرام اقیانوس از ساموآ the Pacific Ocean nations of Samoa، تونگا Tongaو جزیره کریسمس / کیریباتی. Christmas Island/Kiribati.آخرین مکان هایی که در زمین برای دیدن در سال جدید هستند جزایر ناحیه ای از آمریکا مانند جزیره بیکرBaker Island و جزیره Howland هستند. آخرین جزیره ساکن ساموای آمریکایی است که از 1 ژانویه 2018 در ساعت 11 صبح در لندن استقبال خواهد کرد.


http://www.telegraph.co.uk