جشنواره تامیل آتاسکادروAtascadero Tamale برای سومین سال برگزار می شود

فرداد پرواز

13 دی 1396


ترری بنیش Terrie Banish ، معاون مدیر شهری Atascadero، گفت که بیش از 25 تولید کننده نسخه های خود از درمان سنتی مکزیکی در 20 ژانویه 2018 در باغ Sunken Gard استفاده خواهند کرد. او در اوایل ماه دسامبر در جستجوی فستیوال بین المللی Tamale International در جستجوی فروشندگان جدید حضور داشت.انتظار می رود حدود 5000 نفر در جشنواره شرکت کنند، اکنون سومین سال است.جشنواره تامیل در سال 2016 آغاز شد و زمانی که بسیاری از فروشندگان تاملیز از یک ساعت به فستیوال چهار ساعته ناشی از جمعیت غیرمنتظره ای فراخواندند، حدود یک ساعت به طول انجامید. برگزارکنندگان تا 2000 نفر از کاربران انتظار داشتند؛ آنها به جای آن تقریبا 7000 گرفتند


http://www.sanluisobispo.com