فرداد پرواز

تور گوا - BB

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
375 یورو 550 یورو 375 یورو 310 یورو 180 یورو شمال

STD ROOM

375 یورو 550 یورو 180 یورو مرکز

STD ROOM

410 یورو 620 یورو 410 یورو 305 یورو 180 یورو شمال

STD ROOM

430 یورو 660 یورو 430 یورو 355 یورو 180 یورو

STD ROOM

505 یورو 810 یورو 505 یورو 360 یورو 180 یورو

STD ROOM

520 یورو 860 یورو 520 یورو 365 یورو 180 یورو شمال

STD ROOM

530 یورو 860 یورو 530 یورو 345 یورو 180 یورو

STD ROOM

580 یورو 960 یورو 580 یورو 400 یورو 180 یورو

STD ROOM

580 یورو 980 یورو 580 یورو 365 یورو 180 یورو مرکز

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
585 یورو 970 یورو 585 یورو 410 یورو 180 یورو شمال

STD ROOM

700 یورو 1200 یورو 700 یورو 430 یورو 180 یورو مرکز

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
375 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
550 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
375 یورو
کودک با تخت
310 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
375 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
550 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
410 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
620 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
410 یورو
کودک با تخت
305 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
430 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
660 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
430 یورو
کودک با تخت
355 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
505 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
810 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
505 یورو
کودک با تخت
360 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
520 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
860 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
520 یورو
کودک با تخت
365 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
530 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
860 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
530 یورو
کودک با تخت
345 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
580 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
960 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
580 یورو
کودک با تخت
400 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
580 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
980 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
580 یورو
کودک با تخت
365 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
585 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
970 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
585 یورو
کودک با تخت
410 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
700 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
1200 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
700 یورو
کودک با تخت
430 یورو
کودک بدون تخت
180 یورو
توضیحات
STD ROOM