فرداد پرواز

تور ترکیه | کوش آداسی

Atlasglobal Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
H.B
2875000 تومان 3420000 تومان 2875000 تومان 2365000 تومان 1800000 تومان کوش آداسی

S.ROOM

فردادپرواز
H.B
3500000 تومان 4370000 تومان 3500000 تومان 2700000 تومان 1700000 تومان کوش آداسی

S.ROOM

4490000 تومان 5530000 تومان 4490000 تومان 3445000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

S.LAND VIEW

4905000 تومان 6155000 تومان 4905000 تومان 3655000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

SEA VIEW

4570000 تومان 5655000 تومان 4570000 تومان 3485000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

S.ROOM

5320000 تومان 6780000 تومان 5320000 تومان 3860000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

S.ROOM

4740000 تومان 5905000 تومان 4740000 تومان 3570000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

S.ROOM

فردادپرواز
H.B
4820000 تومان 6240000 تومان 4820000 تومان 3610000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

S.ROOM

4820000 تومان 6030000 تومان 4820000 تومان 3610000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

S.LAND VIEW

فردادپرواز
U.ALL
5320000 تومان 6780000 تومان 5320000 تومان 3860000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

R.O.H

5320000 تومان 7075000 تومان 5320000 تومان 3860000 تومان 2490000 تومان کوش آداسی

S.ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3420000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2875000 تومان
کودک با تخت
2365000 تومان
کودک بدون تخت
1800000 تومان
توضیحات
S.ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4370000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3500000 تومان
کودک با تخت
2700000 تومان
کودک بدون تخت
1700000 تومان
توضیحات
S.ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5530000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4490000 تومان
کودک با تخت
3445000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
S.LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4905000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6155000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4905000 تومان
کودک با تخت
3655000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5655000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4570000 تومان
کودک با تخت
3485000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
S.ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5320000 تومان
کودک با تخت
3860000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
S.ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5905000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4740000 تومان
کودک با تخت
3570000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
S.ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6240000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4820000 تومان
کودک با تخت
3610000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
S.ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4820000 تومان
کودک با تخت
3610000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
S.LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5320000 تومان
کودک با تخت
3860000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
R.O.H
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7075000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5320000 تومان
کودک با تخت
3860000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
S.ROOM