تور کوالالامپور

Mahan Air

تور کوالالامپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3890000 تومان

4790000 تومان

3890000 تومان

3790000 تومان

3690000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4350000 تومان

4790000 تومان

4350000 تومان

4350000 تومان

4220000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
MANDARIN
2safar
B.B

4450000 تومان

4840000 تومان

4450000 تومان

4390000 تومان

4290000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
FLAMINGO
2safar
B.B

4490000 تومان

4990000 تومان

4490000 تومان

4420000 تومان

4330000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
MAY TOWER
2safar
B.B

4530000 تومان

5090000 تومان

4530000 تومان

4410000 تومان

4340000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4590000 تومان

5350000 تومان

4590000 تومان

4560000 تومان

4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
LEO PACIFIC CITY CENTER
2safar
B.B

4590000 تومان

5290000 تومان

4590000 تومان

4530000 تومان

4320000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4630000 تومان

5350000 تومان

4630000 تومان

4570000 تومان

4360000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4670000 تومان

5390000 تومان

4670000 تومان

4610000 تومان

4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4750000 تومان

5590000 تومان

4750000 تومان

4690000 تومان

4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
ROYAL
2safar
B.B

4780000 تومان

5630000 تومان

4780000 تومان

4710000 تومان

4440000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
FURAMA
2safar
B.B

4830000 تومان

5690000 تومان

4830000 تومان

4740000 تومان

4460000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
FEDERAL
2safar
B.B

4850000 تومان

5730000 تومان

4850000 تومان

4760000 تومان

4460000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
NOVOTEL
2safar
B.B

4890000 تومان

5790000 تومان

4890000 تومان

4790000 تومان

4440000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4950000 تومان

5990000 تومان

4950000 تومان

4840000 تومان

4460000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
CONCORDE
2safar
B.B

4990000 تومان

6090000 تومان

4990000 تومان

4890000 تومان

4480000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
IMPIANA HOTEL
2safar
B.B

5090000 تومان

6190000 تومان

5090000 تومان

4950000 تومان

4490000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
ELEMENT BY WESTIN
2safar
B.B

5190000 تومان

6490000 تومان

5190000 تومان

5090000 تومان

4590000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4750000 تومان

5590000 تومان

4750000 تومان

4690000 تومان

4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4980000 تومان

5890000 تومان

4980000 تومان

4840000 تومان

4450000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

509000 تومان

6100000 تومان

509000 تومان

4950000 تومان

4450000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5150000 تومان

6390000 تومان

5150000 تومان

5050000 تومان

4500000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5190000 تومان

6490000 تومان

5190000 تومان

5050000 تومان

4500000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
PULLMAN
2safar
B.B

5290000 تومان

6590000 تومان

5290000 تومان

5150000 تومان

4550000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
PARK ROYAL
2safar
B.B

5330000 تومان

6690000 تومان

5330000 تومان

5190000 تومان

4550000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
SHERATON
2safar
B.B

5390000 تومان

6890000 تومان

5390000 تومان

5290000 تومان

4600000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
GRAND MILLENNEUM
2safar
B.B

5550000 تومان

7100000 تومان

5550000 تومان

5390000 تومان

4650000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
TRADES BY SHANGRILA
2safar
B.B

6100000 تومان

8150000 تومان

6100000 تومان

5890000 تومان

4850000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

6490000 تومان

8900000 تومان

6490000 تومان

6190000 تومان

5000000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4220000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4360000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4480000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

509000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

509000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه

دیدگاه مسافران