فرداد پرواز

تور کوالالامپور - سنگاپور(ویژه نوروز-پرواز ایرآسیا)

Air Asia
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5290000 تومان 6690000 تومان 5150000 تومان 4590000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

5490000 تومان 6990000 تومان 5320000 تومان 4650000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

5590000 تومان 7150000 تومان 5390000 تومان 4950000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

5690000 تومان 7390000 تومان 5550000 تومان 4750000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

5850000 تومان 7690000 تومان 5650000 تومان 4790000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

5990000 تومان 7890000 تومان 5790000 تومان 4850000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6150000 تومان 8150000 تومان 5890000 تومان 4950000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6450000 تومان 8790000 تومان 6150000 تومان 5090000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6390000 تومان 8690000 تومان 6150000 تومان 4990000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6790000 تومان 9350000 تومان 6490000 تومان 5190000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6890000 تومان 9550000 تومان 6590000 تومان 5190000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6650000 تومان 9150000 تومان 6390000 تومان 5150000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6720000 تومان 9290000 تومان 6420000 تومان 5190000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

6830000 تومان 9390000 تومان 6530000 تومان 5190000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

7130000 تومان 9990000 تومان 6750000 تومان 5350000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

7590000 تومان 10690000 تومان 7490000 تومان 5930000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5150000 تومان
کودک بدون تخت
4590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5320000 تومان
کودک بدون تخت
4650000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5390000 تومان
کودک بدون تخت
4950000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5550000 تومان
کودک بدون تخت
4750000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5650000 تومان
کودک بدون تخت
4790000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5790000 تومان
کودک بدون تخت
4850000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
4950000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6150000 تومان
کودک بدون تخت
5090000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6150000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6490000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9550000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6590000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6390000 تومان
کودک بدون تخت
5150000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6420000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6530000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6750000 تومان
کودک بدون تخت
5350000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
7490000 تومان
کودک بدون تخت
5930000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه تاریخ 02 فروردین
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور کوالالامپور - سنگاپور(ویژه نوروز-پرواز ایرآسیا),
  مدت اقامت:6شب و 7روز,
  تاریخ اعتبار:25 اسفند ماه,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,سیم کارت,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :52900000ریال,
  کشور مقصد:مالزی,سنگاپور,
  شهر مقصد:کوالالامپور,سنگاپور,
  خط هوایی:Air Asia,
  برنامه سفر

  ,

 • توضیحات :
  1. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.
  2. هزینه نوزاد 650/000 تومان می باشد .
  3. زمان لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور 10 روز کاری می باشد.
  4. مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار بوده و آژانس فرداد پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت ندارد .
  5. پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  6. مسیر بین کوالالامپور تا سنگاپور بصورت ترانسفر زمینی بوده که طول مدت آن 5 ساعت میباشد.
  7. هر گونه تغییر هتل و یا کنسل نمودن تور مشمول کنسلی حسب مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.
  8. در صورت افزایش نرخ ارز تا 5% ما به التفاوت آن اخذ می گردد.
  9. قبل از رزرو حتما با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید یا از طریق سیستم رزرواسیون آنلاین fardadtour.comنسبت به مشاهده نرخ ها اقدام فرمائید.
  مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
  پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتباربه همراه1 قطعه عکس رنگی4*6 زمینه سفید که شبیه به عکس پاسپورت نباشد ، تکمیل فرم A 14 سنگاپور با خودکار آبی
  دمات تور شامل : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایرآسیا -ویزای سنگاپور- 6 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر بین شهری- سیم کارت رایگان-گشت شهری به همراه ناهار ایرانی در کوالالامپور– راهنمای فارسی زبان