هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5560000 تومان 6180000 تومان 5560000 تومان 4930000 تومان

STD ROOM

5560000 تومان 6180000 تومان 5560000 تومان 5790000 تومان 5160000 تومان

STD ROOM

5640000 تومان 6500000 تومان 5640000 تومان 5400000 تومان 5080000 تومان

STD ROOM

5720000 تومان 6660000 تومان 5720000 تومان 5400000 تومان 5080000 تومان

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
5950000 تومان 6960000 تومان 5950000 تومان 5550000 تومان 5080000 تومان

STD ROOM

6030000 تومان 7120000 تومان 6030000 تومان 5160000 تومان

ROOM

6260000 تومان 7590000 تومان 6260000 تومان 5240000 تومان

ROOM

6340000 تومان 7750000 تومان 6340000 تومان 5860000 تومان 5390000 تومان

ROOM

6650000 تومان 8370000 تومان 6650000 تومان 6180000 تومان 5550000 تومان

SUP PARADISE

6890000 تومان 8840000 تومان 6890000 تومان 6410000 تومان 5630000 تومان

STD ROOM

7120000 تومان 9310000 تومان 7120000 تومان 6650000 تومان 5630000 تومان

STD ROOM

7670000 تومان 10410000 تومان 7670000 تومان 7190000 تومان 6180000 تومان

STD ROOM

7750000 تومان 10560000 تومان 7750000 تومان 7270000 تومان 6100000 تومان

SUPERIOR ROOM

8220000 تومان 11500000 تومان 8220000 تومان 7740000 تومان 6800000 تومان

DELUX ROOM

8920000 تومان 12910000 تومان 8920000 تومان 8440000 تومان 6880000 تومان

STD ROOM

10560000 تومان 16190000 تومان 10560000 تومان 1090000 تومان 6960000 تومان

DLX OCEAN

فردادپرواز
B.B
10800000 تومان 16650000 تومان 10800000 تومان 10320000 تومان 6800000 تومان

SUP OCEAN

10800000 تومان 16650000 تومان 10800000 تومان 10320000 تومان 7740000 تومان

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6180000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5560000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4930000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6180000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5560000 تومان
کودک با تخت
5790000 تومان
کودک بدون تخت
5160000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5640000 تومان
کودک با تخت
5400000 تومان
کودک بدون تخت
5080000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6660000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5720000 تومان
کودک با تخت
5400000 تومان
کودک بدون تخت
5080000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5950000 تومان
کودک با تخت
5550000 تومان
کودک بدون تخت
5080000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7120000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6030000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5160000 تومان
توضیحات
ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6260000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5240000 تومان
توضیحات
ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7750000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6340000 تومان
کودک با تخت
5860000 تومان
کودک بدون تخت
5390000 تومان
توضیحات
ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8370000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6650000 تومان
کودک با تخت
6180000 تومان
کودک بدون تخت
5550000 تومان
توضیحات
SUP PARADISE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8840000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6890000 تومان
کودک با تخت
6410000 تومان
کودک بدون تخت
5630000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9310000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7120000 تومان
کودک با تخت
6650000 تومان
کودک بدون تخت
5630000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10410000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7670000 تومان
کودک با تخت
7190000 تومان
کودک بدون تخت
6180000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10560000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7750000 تومان
کودک با تخت
7270000 تومان
کودک بدون تخت
6100000 تومان
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8220000 تومان
کودک با تخت
7740000 تومان
کودک بدون تخت
6800000 تومان
توضیحات
DELUX ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12910000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8920000 تومان
کودک با تخت
8440000 تومان
کودک بدون تخت
6880000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
16190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
10560000 تومان
کودک با تخت
1090000 تومان
کودک بدون تخت
6960000 تومان
توضیحات
DLX OCEAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
16650000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
10800000 تومان
کودک با تخت
10320000 تومان
کودک بدون تخت
6800000 تومان
توضیحات
SUP OCEAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
16650000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
10800000 تومان
کودک با تخت
10320000 تومان
کودک بدون تخت
7740000 تومان
توضیحات
STD ROOM
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.