فرداد پرواز

تور پاتایا

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4450000 4850000 4050000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4550000 4950000 4450000 4090000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4650000 5300000 4600000 4090000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4750000 5350000 4600000 4090000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4850000 5750000 4300000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4850000 5750000 4700000 4300000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4900000 5750000 4800000 4300000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4900000 5750000 4800000 4300000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
4950000 5750000 4850000 4300000 PATTAYA SOI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5100000 5850000 4900000 4300000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5200000 5950000 4999000 4300000 PATTAYA SECOND ROAD

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5200000 5950000 4999000 4300000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5200000 5950000 4999000 4300000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5250000 6400000 5100000 4450000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5250000 6450000 5100000 4450000 BEACH ROAD

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5350000 6800000 5200000 4450000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5600000 7200000 5400000 4450000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5800000 7450000 5550000 4550000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5850000 7800000 5600000 4650000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6150000 7950000 5850000 4700000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6350000 8700000 6150000 4700000 CHONBURI

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6600000 9100000 6300000 4900000 NAKLUA

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4450000
نرخ اتاق 1 تخته
4850000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4050000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4550000
نرخ اتاق 1 تخته
4950000
کودک با تخت
4450000
کودک بدون تخت
4090000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4650000
نرخ اتاق 1 تخته
5300000
کودک با تخت
4600000
کودک بدون تخت
4090000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4750000
نرخ اتاق 1 تخته
5350000
کودک با تخت
4600000
کودک بدون تخت
4090000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4850000
نرخ اتاق 1 تخته
5750000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4850000
نرخ اتاق 1 تخته
5750000
کودک با تخت
4700000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4900000
نرخ اتاق 1 تخته
5750000
کودک با تخت
4800000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4900000
نرخ اتاق 1 تخته
5750000
کودک با تخت
4800000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
5750000
کودک با تخت
4850000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5100000
نرخ اتاق 1 تخته
5850000
کودک با تخت
4900000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5200000
نرخ اتاق 1 تخته
5950000
کودک با تخت
4999000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5200000
نرخ اتاق 1 تخته
5950000
کودک با تخت
4999000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5200000
نرخ اتاق 1 تخته
5950000
کودک با تخت
4999000
کودک بدون تخت
4300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5250000
نرخ اتاق 1 تخته
6400000
کودک با تخت
5100000
کودک بدون تخت
4450000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5250000
نرخ اتاق 1 تخته
6450000
کودک با تخت
5100000
کودک بدون تخت
4450000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5350000
نرخ اتاق 1 تخته
6800000
کودک با تخت
5200000
کودک بدون تخت
4450000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5600000
نرخ اتاق 1 تخته
7200000
کودک با تخت
5400000
کودک بدون تخت
4450000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5800000
نرخ اتاق 1 تخته
7450000
کودک با تخت
5550000
کودک بدون تخت
4550000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5850000
نرخ اتاق 1 تخته
7800000
کودک با تخت
5600000
کودک بدون تخت
4650000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6150000
نرخ اتاق 1 تخته
7950000
کودک با تخت
5850000
کودک بدون تخت
4700000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6350000
نرخ اتاق 1 تخته
8700000
کودک با تخت
6150000
کودک بدون تخت
4700000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6600000
نرخ اتاق 1 تخته
9100000
کودک با تخت
6300000
کودک بدون تخت
4900000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پاتایا ,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:03فروردین,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,متخصصان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,سیم کارت,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :44500000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 500/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 50%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  4.پرواز و هتل چارتر بوده و غیرقابل استرداد و کنسلی و تغییرتاریخ میباشد.
  5.حضور مسافر 3ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامیست
  6. درصورت افزایش نرخ ارز بیش از 5 % مابه التفاوت آن درصورت عدم تسویه کامل به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد .
  7. کودک بدون تخت و نوزاد فاقد کمیسیون می باشد.
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :
  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز – 2 قطعه عکس 4*3 ( کاملا جدید ،پشت زمینه سفید،بدون کلاه و عینک )– فرم مشخصات +واچر هتل - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – کپی کارت ملی – پرینت حساب بانکی یک ماهه با مهر و امضا و نام دارنده حساب به مبلغ 60/000/000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100/000/000ریال الزامیست.
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت نیم روزی -بیمه نامه مسافرتی-سه کپن تخفیف غذا برای رستوران ایرانی - راهنمای فارسی زبان