فرداد پرواز

تور پاتایا (ویژه نوروز)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4035000 تومان 4445000 تومان 4000000 تومان 3900000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

4205000 تومان 4780000 تومان 4155000 تومان 4050000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

4340000 تومان 5055000 تومان 4275000 تومان 4105000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

4445000 تومان 5260000 تومان 4360000 تومان 4160000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

4540000 تومان 5460000 تومان 4460000 تومان 4240000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

4615000 تومان 5595000 تومان 4515000 تومان 4275000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

4750000 تومان 5870000 تومان 4645000 تومان 4360000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

5020000 تومان 6410000 تومان 4885000 تومان 4545000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

5155000 تومان 6685000 تومان 5000000 تومان 4645000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

5360000 تومان 7090000 تومان 5190000 تومان 4780000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

5055000 تومان 6480000 تومان 4920000 تومان 4580000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

5565000 تومان 7500000 تومان 5375000 تومان 4885000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

5870000 تومان 8110000 تومان 5665000 تومان 5090000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

6410000 تومان 9195000 تومان 6140000 تومان 5450000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

6515000 تومان 9400000 تومان 6225000 تومان 5510000 تومان

روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4035000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4445000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4000000 تومان
کودک بدون تخت
3900000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4205000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4780000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4155000 تومان
کودک بدون تخت
4050000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5055000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4275000 تومان
کودک بدون تخت
4105000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4445000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4360000 تومان
کودک بدون تخت
4160000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4460000 تومان
کودک بدون تخت
4240000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4615000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4515000 تومان
کودک بدون تخت
4275000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4645000 تومان
کودک بدون تخت
4360000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4885000 تومان
کودک بدون تخت
4545000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5155000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6685000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5000000 تومان
کودک بدون تخت
4645000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5190000 تومان
کودک بدون تخت
4780000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5055000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6480000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4920000 تومان
کودک بدون تخت
4580000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5565000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5375000 تومان
کودک بدون تخت
4885000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8110000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5665000 تومان
کودک بدون تخت
5090000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9195000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6140000 تومان
کودک بدون تخت
5450000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6515000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6225000 تومان
کودک بدون تخت
5510000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : هر روز هفته به جز شنبه ها، شروع از : 27 اسفند 96
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پاتایا (ویژه نوروز),
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:1 فروردین ماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,متخصصان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,سیم کارت,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :40350000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 700/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 50%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  4.پرواز و هتل چارتر بوده و غیرقابل استرداد و کنسلی و تغییرتاریخ میباشد.
  5.حضور مسافر 3ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامیست
  6. درصورت افزایش نرخ ارز بیش از 5 % مابه التفاوت آن درصورت عدم تسویه کامل به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد .
  7. کودک بدون تخت و نوزاد فاقد کمیسیون می باشد.
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :
  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز – 2 قطعه عکس 4*3 ( کاملا جدید ،پشت زمینه سفید،بدون کلاه و عینک )– فرم مشخصات +واچر هتل - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – کپی کارت ملی – پرینت حساب بانکی یک ماهه با مهر و امضا و نام دارنده حساب به مبلغ 60/000/000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100/000/000ریال الزامیست.
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت نیم روزی -بیمه نامه مسافرتی-سه کپن تخفیف غذا برای رستوران ایرانی - راهنمای فارسی زبان