فرداد پرواز

تور پاتایا

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1892000 2062400 1804100 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
1947600 2263300 1918900 1832800 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2005000 2320700 1976300 1861500 South Pattaya/Chon Buri

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2033700 2320700 2005000 1861500 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2033700 2378100 2005000 1861500 South Pattaya

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2119800 2550300 1918900 North Pattaya

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2177200 2665100 2148500 1947600 South Pattaya

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2205900 2722500 2177200 1947600 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2320700 2923400 2292000 2005000 Central Pattaya

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2320700 2923400 2292000 2005000 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2119800 2550300 2091100 1918900 Chon Buri

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2320700 2980800 2292000 2005000 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2406800 3124300 2378100 2033700 South Pattaya

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2435500 3153000 2406800 2062400 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2435500 3210400 2406800 2062400 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2521600 3353900 2492900 2091100 Chonburi

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2808600 3927900 2779900 2234600 Pattaya Central

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2894700 4071400 2866000 2349400 Pattaya South

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2636400 3554800 2607700 2177200 Pattaya South

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2837300 4014000 2234600 Pattaya South

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3095600 4473200 3066900 2292000 Pattaya South

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3210400 4731500 3181700 2406800 Pattaya Central

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3296500 4903700 3267800 2435500 Pattaya Central

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3382600 5075900 3353900 2492900 Pattaya North

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3468700 5248100 3440000 2521600 Pattaya South

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
1892000
نرخ اتاق 1 تخته
2062400
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1804100
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
1947600
نرخ اتاق 1 تخته
2263300
کودک با تخت
1918900
کودک بدون تخت
1832800
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2005000
نرخ اتاق 1 تخته
2320700
کودک با تخت
1976300
کودک بدون تخت
1861500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2033700
نرخ اتاق 1 تخته
2320700
کودک با تخت
2005000
کودک بدون تخت
1861500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2033700
نرخ اتاق 1 تخته
2378100
کودک با تخت
2005000
کودک بدون تخت
1861500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2119800
نرخ اتاق 1 تخته
2550300
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1918900
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2177200
نرخ اتاق 1 تخته
2665100
کودک با تخت
2148500
کودک بدون تخت
1947600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2205900
نرخ اتاق 1 تخته
2722500
کودک با تخت
2177200
کودک بدون تخت
1947600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2320700
نرخ اتاق 1 تخته
2923400
کودک با تخت
2292000
کودک بدون تخت
2005000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2320700
نرخ اتاق 1 تخته
2923400
کودک با تخت
2292000
کودک بدون تخت
2005000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2119800
نرخ اتاق 1 تخته
2550300
کودک با تخت
2091100
کودک بدون تخت
1918900
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2320700
نرخ اتاق 1 تخته
2980800
کودک با تخت
2292000
کودک بدون تخت
2005000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2406800
نرخ اتاق 1 تخته
3124300
کودک با تخت
2378100
کودک بدون تخت
2033700
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2435500
نرخ اتاق 1 تخته
3153000
کودک با تخت
2406800
کودک بدون تخت
2062400
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2435500
نرخ اتاق 1 تخته
3210400
کودک با تخت
2406800
کودک بدون تخت
2062400
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2521600
نرخ اتاق 1 تخته
3353900
کودک با تخت
2492900
کودک بدون تخت
2091100
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2808600
نرخ اتاق 1 تخته
3927900
کودک با تخت
2779900
کودک بدون تخت
2234600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2894700
نرخ اتاق 1 تخته
4071400
کودک با تخت
2866000
کودک بدون تخت
2349400
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2636400
نرخ اتاق 1 تخته
3554800
کودک با تخت
2607700
کودک بدون تخت
2177200
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2837300
نرخ اتاق 1 تخته
4014000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2234600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3095600
نرخ اتاق 1 تخته
4473200
کودک با تخت
3066900
کودک بدون تخت
2292000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3210400
نرخ اتاق 1 تخته
4731500
کودک با تخت
3181700
کودک بدون تخت
2406800
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3296500
نرخ اتاق 1 تخته
4903700
کودک با تخت
3267800
کودک بدون تخت
2435500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3382600
نرخ اتاق 1 تخته
5075900
کودک با تخت
3353900
کودک بدون تخت
2492900
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3468700
نرخ اتاق 1 تخته
5248100
کودک با تخت
3440000
کودک بدون تخت
2521600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پاتایا,
  روزهای رفت:چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,یکشنبه,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:30 آبان ماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :20337000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 500/000 تومان میباشد.
  2.کمیسیون کودک نصف بزرگسال می باشد .
  3.پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  5.تمامی بلیط ها به صورت چارتر بوده ودر صورت انصراف سوخت کامل می باشد .
  6.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت شهری – بیمه نامه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار,2 قطعه عکس 4*3(رنگی,تمام رخ ,زمینه سفید و متفاوت با عکس پاسپورت),پرینت گردش حساب(2 ماه اخیر مبلغ حداقل 000,000,40 ریال به ازای هر نفر),کپی شناسنامه صفحه اول (در صورت وجود توضیحات کپی صفحه مربوطه), کپی کارت ملی (به صورت پشت و رو) و تکمیل فرم مشخصات فردی