فرداد پرواز

تور پاتایا

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1999000 2499000 1599000 South Sout Pattaya

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2159000 2659000 1599000 1599000 South Sout Pattaya

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2299000 2799000 1599000 1599000 Chon Buri

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2259000 2859000 1599000 1599000 2Nd Rd

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2345000 2999000 1599000 1599000 Chon Buri

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2479000 3190000 1649000 2Nd Rd

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2499000 3259000 1649000 Central

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2549000 3299000 2199000 1695000 2Nd Rd

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2549000 3299000 2199000 1695000 Pratunam

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2645000 3429000 1695000 1695000 2Nd Rd

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2699000 3559000 2299000 1695000 Pattaya

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2699000 3690000 1695000 Central

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2749000 3749000 2399000 1745000 3Rd Rd

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2845000 3899000 2459000 1745000 Naklua

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2845000 3899000 2459000 1745000 Beach Rd

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
2959000 4309000 2609000 1849000 Chon Buri

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
3359000 4969000 2609000 1990000 Naklua

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
3249000 4699000 2799000 1945000 Naklua

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
3390000 5049000 2979000 1995000 Chon Buri

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
3445000 5159000 2999000 1995000 Phra tamnuk

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
3490000 5209000 3190000 2095000 Chon Buri

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
1999000
نرخ اتاق 1 تخته
2499000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2159000
نرخ اتاق 1 تخته
2659000
کودک با تخت
1599000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2299000
نرخ اتاق 1 تخته
2799000
کودک با تخت
1599000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2259000
نرخ اتاق 1 تخته
2859000
کودک با تخت
1599000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2345000
نرخ اتاق 1 تخته
2999000
کودک با تخت
1599000
کودک بدون تخت
1599000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2479000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1649000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2499000
نرخ اتاق 1 تخته
3259000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1649000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2549000
نرخ اتاق 1 تخته
3299000
کودک با تخت
2199000
کودک بدون تخت
1695000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2549000
نرخ اتاق 1 تخته
3299000
کودک با تخت
2199000
کودک بدون تخت
1695000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2645000
نرخ اتاق 1 تخته
3429000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1695000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2699000
نرخ اتاق 1 تخته
3559000
کودک با تخت
2299000
کودک بدون تخت
1695000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2699000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1695000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2749000
نرخ اتاق 1 تخته
3749000
کودک با تخت
2399000
کودک بدون تخت
1745000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2845000
نرخ اتاق 1 تخته
3899000
کودک با تخت
2459000
کودک بدون تخت
1745000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2845000
نرخ اتاق 1 تخته
3899000
کودک با تخت
2459000
کودک بدون تخت
1745000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
2959000
نرخ اتاق 1 تخته
4309000
کودک با تخت
2609000
کودک بدون تخت
1849000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
3359000
نرخ اتاق 1 تخته
4969000
کودک با تخت
2609000
کودک بدون تخت
1990000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
3249000
نرخ اتاق 1 تخته
4699000
کودک با تخت
2799000
کودک بدون تخت
1945000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
5049000
کودک با تخت
2979000
کودک بدون تخت
1995000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
3445000
نرخ اتاق 1 تخته
5159000
کودک با تخت
2999000
کودک بدون تخت
1995000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
5209000
کودک با تخت
3190000
کودک بدون تخت
2095000
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پاتایا,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:19 اسفند ماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :19900000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • 1.نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان میباشد.
  2.کمیسیون کودک نصف بزرگسال می باشد .
  3.پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  5.در صورت افزایش نرخ ارز بیش از 5% مبلغ ما به التفاوت درصورت عدم تسویه به نرخ پکیج افزوده می گردد .
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :
  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز – 2 قطعه عکس 4*3 ( کاملا جدید ،پشت زمینه سفید،بدون کلاه و عینک )– فرم مشخصات +واچر هتل - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – کپی کارت ملی – پرینت حساب بانکی یک ماهه با مهر و امضا و نام دارنده حساب به مبلغ 000/000/60 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100/000/000 ریال الزامیست.
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت شهری همراه با ناهار-بیمه نامه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان