فرداد پرواز

تور پاتایا

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1892000 تومان 2062400 تومان 1804100 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

1947600 تومان 2263300 تومان 1918900 تومان 1832800 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2005000 تومان 2320700 تومان 1976300 تومان 1861500 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
2033700 تومان 2320700 تومان 2005000 تومان 1861500 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2033700 تومان 2378100 تومان 2005000 تومان 1861500 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2119800 تومان 2550300 تومان 1918900 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2177200 تومان 2665100 تومان 2148500 تومان 1947600 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2205900 تومان 2722500 تومان 2177200 تومان 1947600 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2320700 تومان 2923400 تومان 2292000 تومان 2005000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2320700 تومان 2923400 تومان 2292000 تومان 2005000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
2119800 تومان 2550300 تومان 2091100 تومان 1918900 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2320700 تومان 2980800 تومان 2292000 تومان 2005000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
2406800 تومان 3124300 تومان 2378100 تومان 2033700 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2435500 تومان 3153000 تومان 2406800 تومان 2062400 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2435500 تومان 3210400 تومان 2406800 تومان 2062400 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2521600 تومان 3353900 تومان 2492900 تومان 2091100 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2808600 تومان 3927900 تومان 2779900 تومان 2234600 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2894700 تومان 4071400 تومان 2866000 تومان 2349400 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2636400 تومان 3554800 تومان 2607700 تومان 2177200 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

2837300 تومان 4014000 تومان 2234600 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

3095600 تومان 4473200 تومان 3066900 تومان 2292000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
3210400 تومان 4731500 تومان 3181700 تومان 2406800 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

3296500 تومان 4903700 تومان 3267800 تومان 2435500 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

3382600 تومان 5075900 تومان 3353900 تومان 2492900 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

3468700 تومان 5248100 تومان 3440000 تومان 2521600 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1892000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2062400 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1804100 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1947600 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2263300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1918900 تومان
کودک بدون تخت
1832800 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2005000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2320700 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1976300 تومان
کودک بدون تخت
1861500 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2033700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2320700 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2005000 تومان
کودک بدون تخت
1861500 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2033700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2378100 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2005000 تومان
کودک بدون تخت
1861500 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2119800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2550300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1918900 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2177200 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2665100 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2148500 تومان
کودک بدون تخت
1947600 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2205900 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2722500 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2177200 تومان
کودک بدون تخت
1947600 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2320700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2923400 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2292000 تومان
کودک بدون تخت
2005000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2320700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2923400 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2292000 تومان
کودک بدون تخت
2005000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2119800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2550300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2091100 تومان
کودک بدون تخت
1918900 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2320700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2980800 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2292000 تومان
کودک بدون تخت
2005000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2406800 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3124300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2378100 تومان
کودک بدون تخت
2033700 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2435500 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3153000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2406800 تومان
کودک بدون تخت
2062400 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2435500 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3210400 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2406800 تومان
کودک بدون تخت
2062400 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2521600 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3353900 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2492900 تومان
کودک بدون تخت
2091100 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2808600 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3927900 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2779900 تومان
کودک بدون تخت
2234600 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2894700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4071400 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2866000 تومان
کودک بدون تخت
2349400 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2636400 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3554800 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2607700 تومان
کودک بدون تخت
2177200 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2837300 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4014000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2234600 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095600 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4473200 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3066900 تومان
کودک بدون تخت
2292000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3210400 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4731500 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3181700 تومان
کودک بدون تخت
2406800 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3296500 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4903700 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3267800 تومان
کودک بدون تخت
2435500 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3382600 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5075900 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3353900 تومان
کودک بدون تخت
2492900 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3468700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5248100 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3440000 تومان
کودک بدون تخت
2521600 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پاتایا,
  روزهای رفت:چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,یکشنبه,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:30 آبان ماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :20337000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 500/000 تومان میباشد.
  2.کمیسیون کودک نصف بزرگسال می باشد .
  3.پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  5.تمامی بلیط ها به صورت چارتر بوده ودر صورت انصراف سوخت کامل می باشد .
  6.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت شهری – بیمه نامه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار,2 قطعه عکس 4*3(رنگی,تمام رخ ,زمینه سفید و متفاوت با عکس پاسپورت),پرینت گردش حساب(2 ماه اخیر مبلغ حداقل 000,000,40 ریال به ازای هر نفر),کپی شناسنامه صفحه اول (در صورت وجود توضیحات کپی صفحه مربوطه), کپی کارت ملی (به صورت پشت و رو) و تکمیل فرم مشخصات فردی