فرداد پرواز

تور هنگ کنگ| هنگ کنگ

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
550 دلار 800 دلار 550 دلار 550 دلار 360 دلار

STD ROOM

570 دلار 860 دلار 570 دلار 570 دلار 360 دلار

STD ROOM

650 دلار 1040 دلار 650 دلار 610 دلار 360 دلار

SUPERIOR ROOM

920 تومان 1580 تومان 860 تومان 380 تومان

DELUXE ROOM

960 دلار 1650 دلار 960 دلار 650 دلار 380 دلار

COUNT VIEW ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
550 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
800 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
550 دلار
کودک با تخت
550 دلار
کودک بدون تخت
360 دلار
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
570 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
860 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
570 دلار
کودک با تخت
570 دلار
کودک بدون تخت
360 دلار
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
650 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1040 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
650 دلار
کودک با تخت
610 دلار
کودک بدون تخت
360 دلار
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
920 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1580 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
860 تومان
کودک بدون تخت
380 تومان
توضیحات
DELUXE ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
960 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1650 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
960 دلار
کودک با تخت
650 دلار
کودک بدون تخت
380 دلار
توضیحات
COUNT VIEW ROOM