فرداد پرواز

تور قونیه (ویژه بزرگداشت مولانا)

Mahan AirIran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5685000 تومان 7280000 تومان 5685000 تومان 4100000 تومان 2295000 تومان 3 کیلومتر با مترو تا مقبره

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
4790000 تومان 5890000 تومان 4790000 تومان 2 دقیقه پیاده تا مقبره

BOUTIQE

فردادپرواز
B.B
4790000 تومان 5890000 تومان 4790000 تومان 5 دقیقه پیاده تا مقبره

STD ROOM

5090000 تومان 6390000 تومان 5090000 تومان 7 دقیقه با ماشین

STD ROOM

5190000 تومان 6390000 تومان 5190000 تومان 5 دقیقه پیاده تا مقبره

STD ROOM

5290000 تومان 6490000 تومان 5290000 تومان 7 دقیقه با ماشین

STD ROOM

فردادپرواز
H.B
5290000 تومان 6390000 تومان 5290000 تومان 5 دقیقه پیاده تا مقبره

STD ROOM

5290000 تومان 6390000 تومان 5290000 تومان 5 دقیقه پیاده تا مقبره

BOUTIQE

5690000 تومان 5690000 تومان رو به روی مقبره

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
5790000 تومان 7990000 تومان 5790000 تومان رو به روی مقبره

BOUTIQE

فردادپرواز
B.B
5890000 تومان 7190000 تومان 5890000 تومان 15 دقیقه با ماشین

STD ROOM

5890000 تومان 7190000 تومان 5890000 تومان 5 دقیقه پیاده تا مقبره

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
7390000 تومان 7390000 تومان رو به روی مقبره

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5685000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7280000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5685000 تومان
کودک با تخت
4100000 تومان
کودک بدون تخت
2295000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4790000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
BOUTIQE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4790000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5090000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5190000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5290000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5290000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5290000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
BOUTIQE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
5690000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5790000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
BOUTIQE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5890000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5890000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
7390000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM