تور قبرس شمالی

Atlasglobal Airlines

تور قبرس شمالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Oscar Resort
2safar
B.B

4,690,000 تومان

5,290,000 تومان

4,690,000 تومان

3,990,000 تومان

2,990,000 تومان

GIRNE STD ROOM
RIVERSIDE GARDEN
2safar
H.B

4550000 تومان

5250000 تومان

4550000 تومان

3990000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM

5150000 تومان

6150000 تومان

5150000 تومان

3190000 تومان

2890000 تومان

GIRNE DIAMONT COURT ROOM
MALPAS HOTEL
2safar
F.B

5790000 تومان

7050000 تومان

5790000 تومان

3450000 تومان

2890000 تومان

GIRNE MAIN BUILDING LAND VIEW
MALPAS HOTEL
2safar
F.B

5990000 تومان

7350000 تومان

5990000 تومان

3790000 تومان

2890000 تومان

GIRNE MAIN BUILDING SEA VIEW

5750000 تومان

7490000 تومان

5750000 تومان

3190000 تومان

2890000 تومان

BAFRA DELUXE GARDEN VIEW
CONCORDE LUXURY RESORT
2safar
U.ALL

5990000 تومان

7890000 تومان

5990000 تومان

3450000 تومان

2890000 تومان

BAFRA DELUXE SIDE SEA VIEW
CONCORDE LUXURY RESORT
2safar
U.ALL

6190000 تومان

8250000 تومان

6190000 تومان

3790000 تومان

2890000 تومان

BAFRA DELUXE SEA VIEW
SALAMIS HOTEL
2safar
ALL

5790000 تومان

7050000 تومان

5790000 تومان

3450000 تومان

2890000 تومان

MAGOSA STD ROOM
MERIT PARK
2safar
U.ALL

5990000 تومان

7350000 تومان

5990000 تومان

3590000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM
KAYA ARTEMIS
2safar
U.ALL

6390000 تومان

7950000 تومان

6390000 تومان

3750000 تومان

2890000 تومان

MAGOSA VILLAGE
KAYA ARTEMIS
2safar
U.ALL

7550000 تومان

9690000 تومان

7550000 تومان

4150000 تومان

2890000 تومان

MAGOSA HOTEL ROOM
CRATOS HOTEL
2safar
F.B

6390000 تومان

7950000 تومان

6390000 تومان

5550000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM
LORDS PALACE
2safar
ALL

6990000 تومان

8850000 تومان

6990000 تومان

4850000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4,690,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,290,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4,690,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
DIAMONT COURT ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
MAIN BUILDING SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
BAFRA
توضیحات
DELUXE GARDEN VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
BAFRA
توضیحات
DELUXE SIDE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
BAFRA
توضیحات
DELUXE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
VILLAGE
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
HOTEL ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران