فرداد پرواز

تور دیدیم

Atlasglobal Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3640000 تومان 4045000 تومان 3640000 تومان 3150000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

فردادپرواز
ALL
4450000 تومان 5260000 تومان 4450000 تومان 3475000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

5175000 تومان 6390000 تومان 5175000 تومان 3800000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

5580000 تومان 6960000 تومان 5580000 تومان 3960000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

5580000 تومان 6960000 تومان 5580000 تومان 3960000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

6230000 تومان 7930000 تومان 6230000 تومان 4205000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

6390000 تومان 8175000 تومان 6390000 تومان 4285000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

6390000 تومان 8175000 تومان 6390000 تومان 4285000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

فردادپرواز
ALL
7200000 تومان 9390000 تومان 7200000 تومان 4610000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

7605000 تومان 10035000 تومان 7605000 تومان 4770000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

7605000 تومان 10035000 تومان 7605000 تومان 4770000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

فردادپرواز
U.ALL
7605000 تومان 10035000 تومان 7605000 تومان 4770000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

8740000 تومان 11740000 تومان 8740000 تومان 5260000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

10035000 تومان 13680000 تومان 10035000 تومان 5745000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

10360000 تومان 14170000 تومان 10360000 تومان 5905000 تومان 2290000 تومان دیدیم

STANDARD LAND VIEW

10845000 تومان 14895000 تومان 10845000 تومان 6070000 تومان 2290000 تومان دیدیم

CLUB ROOM LAND VIEW

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4045000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3640000 تومان
کودک با تخت
3150000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4450000 تومان
کودک با تخت
3475000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5175000 تومان
کودک با تخت
3800000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5580000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5580000 تومان
کودک با تخت
3960000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5580000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5580000 تومان
کودک با تخت
3960000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7930000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6230000 تومان
کودک با تخت
4205000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8175000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6390000 تومان
کودک با تخت
4285000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8175000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6390000 تومان
کودک با تخت
4285000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7200000 تومان
کودک با تخت
4610000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
7605000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10035000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7605000 تومان
کودک با تخت
4770000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7605000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10035000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7605000 تومان
کودک با تخت
4770000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7605000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10035000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7605000 تومان
کودک با تخت
4770000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11740000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8740000 تومان
کودک با تخت
5260000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10035000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13680000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
10035000 تومان
کودک با تخت
5745000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14170000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
10360000 تومان
کودک با تخت
5905000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14895000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
10845000 تومان
کودک با تخت
6070000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
توضیحات
CLUB ROOM LAND VIEW