فرداد پرواز

تور باکو

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2190000 تومان 2,490,000 تومان 2190000 تومان 2,490,000 تومان 1,590,000 تومان باکو

STD ROOM

2395000 تومان 2695000 تومان 2395000 تومان 2695000 تومان 1595000 تومان باکو

STD ROOM

2385000 تومان 2785000 تومان 2385000 تومان 2785000 تومان 1595000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1995000 تومان 2595000 تومان 1995000 تومان 2595000 تومان 1595000 تومان باکو

STD ROOM

3295000 تومان 3745000 تومان 3295000 تومان 3745000 تومان 2350000 تومان باکو

STD ROOM

2325000 تومان 2995000 تومان 2325000 تومان 2995000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
2835000 تومان 3195000 تومان 2835000 تومان 3195000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

30105000 تومان 3935000 تومان 30105000 تومان 3935000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3195000 تومان 4295000 تومان 3195000 تومان 4295000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3195000 تومان 4295000 تومان 3195000 تومان 4295000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

3375000 تومان 4315000 تومان 3375000 تومان 4315000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3505000 تومان 4365000 تومان 3505000 تومان 4365000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3685000 تومان 4675000 تومان 3685000 تومان 4675000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
4135000 تومان 5665000 تومان 4135000 تومان 5665000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3865000 تومان 5305000 تومان 3865000 تومان 5305000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

4565000 تومان 6475000 تومان 4565000 تومان 6475000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

4565000 تومان 6475000 تومان 4565000 تومان 6475000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

5395000 تومان 7805000 تومان 5395000 تومان 7805000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

5755000 تومان 7915000 تومان 5755000 تومان 7915000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
5845000 تومان 8095000 تومان 5845000 تومان 8095000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
5935000 تومان 8145000 تومان 5935000 تومان 8145000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

6025000 تومان 8165000 تومان 6025000 تومان 8165000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
6295000 تومان 8185000 تومان 6295000 تومان 8185000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
8095000 تومان 11475000 تومان 8095000 تومان 11475000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
8275000 تومان 12825000 تومان 8275000 تومان 12825000 تومان 1495000 تومان باکو

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2,490,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2190000 تومان
کودک با تخت
2,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,590,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2395000 تومان
کودک با تخت
2695000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2385000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2785000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2385000 تومان
کودک با تخت
2785000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2595000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1995000 تومان
کودک با تخت
2595000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3745000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3295000 تومان
کودک با تخت
3745000 تومان
کودک بدون تخت
2350000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2325000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2325000 تومان
کودک با تخت
2995000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2835000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2835000 تومان
کودک با تخت
3195000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
30105000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3935000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
30105000 تومان
کودک با تخت
3935000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3195000 تومان
کودک با تخت
4295000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3195000 تومان
کودک با تخت
4295000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4315000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3375000 تومان
کودک با تخت
4315000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3505000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4365000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3505000 تومان
کودک با تخت
4365000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3685000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4675000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3685000 تومان
کودک با تخت
4675000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4135000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5665000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4135000 تومان
کودک با تخت
5665000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3865000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5305000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3865000 تومان
کودک با تخت
5305000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4565000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6475000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4565000 تومان
کودک با تخت
6475000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4565000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6475000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4565000 تومان
کودک با تخت
6475000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7805000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5395000 تومان
کودک با تخت
7805000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5755000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7915000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5755000 تومان
کودک با تخت
7915000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8095000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5845000 تومان
کودک با تخت
8095000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5935000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8145000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5935000 تومان
کودک با تخت
8145000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6025000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8165000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6025000 تومان
کودک با تخت
8165000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8185000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6295000 تومان
کودک با تخت
8185000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11475000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8095000 تومان
کودک با تخت
11475000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12825000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8275000 تومان
کودک با تخت
12825000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
STD ROOM