فرداد پرواز

تور ازمیر

Atlasglobal Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3760000 تومان 4915000 تومان 3760000 تومان 2810000 تومان 1800000 تومان ازمیر

STD ROOM

4965000 تومان 6295000 تومان 4965000 تومان 3595000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

4880000 تومان 6445000 تومان 4880000 تومان 3575000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

5750000 تومان 7840000 تومان 5750000 تومان 3995000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

6185000 تومان 9095000 تومان 6185000 تومان 4195000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

6970000 تومان 10695000 تومان 6970000 تومان 4695000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3080000 تومان 3690000 تومان 3080000 تومان 2470000 تومان 1800000 تومان ازمیر

STD ROOM

فردادپرواز
H.B
4270000 تومان 5270000 تومان 4270000 تومان 3270000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
4695000 تومان 5895000 تومان 4695000 تومان 3490000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

فردادپرواز
H.B
5140000 تومان 6570000 تومان 5140000 تومان 3695000 تومان 2190000 تومان ازمیر

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4915000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3760000 تومان
کودک با تخت
2810000 تومان
کودک بدون تخت
1800000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4965000 تومان
کودک با تخت
3595000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4880000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6445000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4880000 تومان
کودک با تخت
3575000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7840000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5750000 تومان
کودک با تخت
3995000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6185000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9095000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6185000 تومان
کودک با تخت
4195000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
6970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10695000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6970000 تومان
کودک با تخت
4695000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3080000 تومان
کودک با تخت
2470000 تومان
کودک بدون تخت
1800000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5270000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4270000 تومان
کودک با تخت
3270000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4695000 تومان
کودک با تخت
3490000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6570000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5140000 تومان
کودک با تخت
3695000 تومان
کودک بدون تخت
2190000 تومان
توضیحات
STD ROOM