تور دهـلی - آگـرا - رانتامپـور - جیپـور

Mahan Air

تور دهـلی - آگـرا - رانتامپـور - جیپـور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
GOLDEN TULIP
2safar
B.B
UTKARSH VILAS
2safar
B.B
THE PUGMARK
2safar
B.B
HOTEL MARIGOLD
2safar
B.B

360 یورو

230 یورو

360 یورو

230 یورو

120 یورو

دهلی - آگرا - رانتاپور - جیپور STD ROOM
COUNTRY INN SUITE
2safar
B.B
HOTEL MANSINGH
2safar
B.B
JUNGLE VILAS
2safar
B.B
HOTEL MANSINGH
2safar
B.B

440 یورو

640 یورو

440 یورو

270 یورو

150 یورو

دهلی - آگرا - رانتاپور - جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

360 یورو

نرخ اتاق یک تخته

230 یورو

نرخ اتاق سه تخته

360 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

120 یورو

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - رانتاپور - جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

440 یورو

نرخ اتاق یک تخته

640 یورو

نرخ اتاق سه تخته

440 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 یورو

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - رانتاپور - جیپور
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران