فرداد پرواز

تور گوا - ALL

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
505 یورو 810 یورو 505 یورو 380 یورو 190 یورو

STD ROOM

505 یورو 810 یورو 505 یورو 380 یورو 190 یورو

STD ROOM

505 یورو 810 یورو 190 یورو

STD ROOM

605 یورو 1010 یورو 605 یورو 435 یورو 190 یورو

STD ROOM

615 یورو 1030 یورو 615 یورو 475 یورو 190 یورو

STD ROOM

665 یورو 1130 یورو 665 یورو 440 یورو 190 یورو

STD ROOM

815 یورو 1450 یورو 815 یورو 535 یورو 190 یورو

STD ROOM

835 یورو 1470 یورو 835 تومان 549 یورو 190 یورو

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
505 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
810 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
505 یورو
کودک با تخت
380 یورو
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
505 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
810 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
505 یورو
کودک با تخت
380 یورو
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
505 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
810 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
605 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
1010 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
605 یورو
کودک با تخت
435 یورو
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
615 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
1030 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
615 یورو
کودک با تخت
475 یورو
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
665 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
1130 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
665 یورو
کودک با تخت
440 یورو
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
815 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
1450 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
815 یورو
کودک با تخت
535 یورو
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
835 یورو
نرخ اتاق 1 تخته
1470 یورو
نرخ اتاق 3 تخته
835 تومان
کودک با تخت
549 یورو
کودک بدون تخت
190 یورو
توضیحات
STD ROOM