تــور مــانـیلا - ســه بــو ( نــوروز 98 )

Emirates Airlines

تــور مــانـیلا - ســه بــو ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

16900000 تومان

21900000 تومان

16900000 تومان

14900000 تومان

11900000 تومان

مانیلا - سه بو SUPERIOR
IM HOTEL
2safar
B.B
MARIBAGO BLUEWATER
2safar
B.B

18900000 تومان

23900000 تومان

18900000 تومان

15900000 تومان

12900000 تومان

مانیلا - سه بو STUDIO - DELUXE ROH
DUSIT THANI MANILA
2safar
B.B
CRISMON RESODT MACTAN
2safar
B.B

20500000 تومان

27900000 تومان

20500000 تومان

18900000 تومان

13900000 تومان

مانیلا - سه بو DUSIT - DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - سه بو
توضیحات
SUPERIOR
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12900000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - سه بو
توضیحات
STUDIO - DELUXE ROH
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13900000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - سه بو
توضیحات
DUSIT - DELUXE

دیدگاه مسافران