تــور مانیــلا - بــراکــای ( نــوروز 98 )

Emirates Airlines

تــور مانیــلا - بــراکــای ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BERJAYA HOTEL
2safar
B.B
BORACAY TROPICS RESORT
2safar
B.B

15900000 تومان

18900000 تومان

15900000 تومان

14300000 تومان

11300000 تومان

مانیلا - براکای DELUXE
IM HOTEL
2safar
B.B
THE DISTRICT BORACAY
2safar
B.B

17900000 تومان

23900000 تومان

17900000 تومان

15900000 تومان

12300000 تومان

مانیلا - براکای SUPERIOR
DUSIT THANI MANILA
2safar
B.B
THE LIND BORACAY
2safar
B.B

21900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

18900000 تومان

13300000 تومان

مانیلا - براکای DUSIT - JR. SUITE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11300000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - براکای
توضیحات
DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12300000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - براکای
توضیحات
SUPERIOR
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13300000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - براکای
توضیحات
DUSIT - JR. SUITE

دیدگاه مسافران