فرداد پرواز

تور موریس

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
745 دلار 1180 دلار 304 دلار 150 دلار

889 دلار 1426 دلار 50 دلار 50 دلار

925 دلار 1492 دلار 50 دلار 50 دلار

1099 دلار 1708 دلار 50 دلار 50 دلار

1021 دلار 1450 دلار 50 دلار 50 دلار

فردادپرواز
ALL
1081 دلار 1420 دلار 50 دلار 50 دلار

1359 دلار 1702 دلار 50 دلار 50 دلار

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
745 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1180 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
304 دلار
کودک بدون تخت
150 دلار
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
889 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1426 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
50 دلار
کودک بدون تخت
50 دلار
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
925 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1492 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
50 دلار
کودک بدون تخت
50 دلار
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1099 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1708 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
50 دلار
کودک بدون تخت
50 دلار
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1021 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1450 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
50 دلار
کودک بدون تخت
50 دلار
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1081 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1420 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
50 دلار
کودک بدون تخت
50 دلار
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1359 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1702 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
50 دلار
کودک بدون تخت
50 دلار
توضیحات