تــور عمــان

Oman Air

تــور عمــان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

550 درهم

990 درهم

550 درهم

450 درهم

185 درهم

715 درهم

1020 درهم

715 درهم

460 درهم

246 درهم

715 درهم

1020 درهم

715 درهم

490 درهم

231 درهم

780 درهم

1080 درهم

780 درهم

520 درهم

253 درهم

830 درهم

1130 درهم

830 درهم

540 درهم

300 درهم

870 درهم

1150 درهم

870 درهم

560 درهم

300 درهم

830 درهم

1180 درهم

830 درهم

650 درهم

320 درهم

970 درهم

1550 درهم

970 درهم

750 درهم

380 درهم

1325 درهم

2450 درهم

1325 درهم

950 درهم

420 درهم

1800 درهم

2700 درهم

1800 درهم

1350 درهم

420 درهم

درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

550 درهم

نرخ اتاق یک تخته

990 درهم

نرخ اتاق سه تخته

550 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

715 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1020 درهم

نرخ اتاق سه تخته

715 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

460 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

246 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

715 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1020 درهم

نرخ اتاق سه تخته

715 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

490 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

231 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

780 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1080 درهم

نرخ اتاق سه تخته

780 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

520 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

253 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

830 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1130 درهم

نرخ اتاق سه تخته

830 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

540 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

300 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

870 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1150 درهم

نرخ اتاق سه تخته

870 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

560 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

300 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

830 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1180 درهم

نرخ اتاق سه تخته

830 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

650 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

320 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

970 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1550 درهم

نرخ اتاق سه تخته

970 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

380 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1325 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2450 درهم

نرخ اتاق سه تخته

1325 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

420 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800 درهم

نرخ اتاق یک تخته

2700 درهم

نرخ اتاق سه تخته

1800 درهم

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

420 درهم

موقعیت مکانی
توضیحات

دیدگاه مسافران