امارات متحده عربی

فرداد پرواز

در حدود 40 سال از اتحاد هفت امارت عربی می گذرد. امیر نشین های ابوظبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه، ام القوین و دبی هر یک تاریخچۀ خاص خود را دارند اما در کل مدنیّت آنها به قرون 18و 19 بر می گردد. هنگامی که اروپائیان این امارت ها را مورد تاخت وتاز قرار داده و آنجا را فتح کردند، مردم بدوی و کپرنشین آن روز خوابهای طلایی امروز را نمی دیدند.

بسیاری بر این باورند که هشتمین عجیبۀ تاریخ در این سامان متولد شده و اهل سفر مسافرت به این سرزمین را از دست نمی دهند. امارات،امروز مرزهای تجسم را در نوردیده و به رویا جامۀ عمل پوشانده است. در یک کلام ، امارات تندیسی از کوشش های بشری است که اکنون به بار نشسته.

تدین و تواضع ارمغانی از اقلیتی بومی است که میراث داران فرهنگی به پهناوری شبه جزیره هستند.در مقابل، اکثریت ساکنان این سرزمین از ملتهای مختلف بوده و هم زیستی آرامی را با یکدیگر تجربه می کنند. در امارات هیچ کس غریبه نیست.


تدین و تواضع ارمغانی از اقلیتی بومی است که میراث داران فرهنگی به پهناوری شبه جزیره هستند.