فرداد پرواز

تور کوالالامپور

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3890000 تومان 4790000 تومان 3890000 تومان 3790000 تومان 3690000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4350000 تومان 4790000 تومان 4350000 تومان 4350000 تومان 4220000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4450000 تومان 4840000 تومان 4450000 تومان 4390000 تومان 4290000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4490000 تومان 4990000 تومان 4490000 تومان 4420000 تومان 4330000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4530000 تومان 5090000 تومان 4530000 تومان 4410000 تومان 4340000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4590000 تومان 5350000 تومان 4590000 تومان 4560000 تومان 4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4590000 تومان 5290000 تومان 4590000 تومان 4530000 تومان 4320000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4630000 تومان 5350000 تومان 4630000 تومان 4570000 تومان 4360000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4670000 تومان 5390000 تومان 4670000 تومان 4610000 تومان 4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4750000 تومان 5590000 تومان 4750000 تومان 4690000 تومان 4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4780000 تومان 5630000 تومان 4780000 تومان 4710000 تومان 4440000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4830000 تومان 5690000 تومان 4830000 تومان 4740000 تومان 4460000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4850000 تومان 5730000 تومان 4850000 تومان 4760000 تومان 4460000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4890000 تومان 5790000 تومان 4890000 تومان 4790000 تومان 4440000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4950000 تومان 5990000 تومان 4950000 تومان 4840000 تومان 4460000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
4990000 تومان 6090000 تومان 4990000 تومان 4890000 تومان 4480000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5090000 تومان 6190000 تومان 5090000 تومان 4950000 تومان 4490000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5190000 تومان 6490000 تومان 5190000 تومان 5090000 تومان 4590000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4750000 تومان 5590000 تومان 4750000 تومان 4690000 تومان 4390000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

4980000 تومان 5890000 تومان 4980000 تومان 4840000 تومان 4450000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

509000 تومان 6100000 تومان 509000 تومان 4950000 تومان 4450000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5150000 تومان 6390000 تومان 5150000 تومان 5050000 تومان 4500000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5190000 تومان 6490000 تومان 5190000 تومان 5050000 تومان 4500000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
5290000 تومان 6590000 تومان 5290000 تومان 5150000 تومان 4550000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5330000 تومان 6690000 تومان 5330000 تومان 5190000 تومان 4550000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

فردادپرواز
B.B
5390000 تومان 6890000 تومان 5390000 تومان 5290000 تومان 4600000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

5550000 تومان 7100000 تومان 5550000 تومان 5390000 تومان 4650000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

6100000 تومان 8150000 تومان 6100000 تومان 5890000 تومان 4850000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

6490000 تومان 8900000 تومان 6490000 تومان 6190000 تومان 5000000 تومان

ویژه 02 فروردین ماه

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3890000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
3690000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4350000 تومان
کودک با تخت
4350000 تومان
کودک بدون تخت
4220000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4840000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4450000 تومان
کودک با تخت
4390000 تومان
کودک بدون تخت
4290000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4490000 تومان
کودک با تخت
4420000 تومان
کودک بدون تخت
4330000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4530000 تومان
کودک با تخت
4410000 تومان
کودک بدون تخت
4340000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4590000 تومان
کودک با تخت
4560000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4590000 تومان
کودک با تخت
4530000 تومان
کودک بدون تخت
4320000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4630000 تومان
کودک با تخت
4570000 تومان
کودک بدون تخت
4360000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4670000 تومان
کودک با تخت
4610000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4750000 تومان
کودک با تخت
4690000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4780000 تومان
کودک با تخت
4710000 تومان
کودک بدون تخت
4440000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4830000 تومان
کودک با تخت
4740000 تومان
کودک بدون تخت
4460000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5730000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4850000 تومان
کودک با تخت
4760000 تومان
کودک بدون تخت
4460000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4890000 تومان
کودک با تخت
4790000 تومان
کودک بدون تخت
4440000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4950000 تومان
کودک با تخت
4840000 تومان
کودک بدون تخت
4460000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4990000 تومان
کودک با تخت
4890000 تومان
کودک بدون تخت
4480000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5090000 تومان
کودک با تخت
4950000 تومان
کودک بدون تخت
4490000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5190000 تومان
کودک با تخت
5090000 تومان
کودک بدون تخت
4590000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4750000 تومان
کودک با تخت
4690000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4980000 تومان
کودک با تخت
4840000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
509000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
509000 تومان
کودک با تخت
4950000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5150000 تومان
کودک با تخت
5050000 تومان
کودک بدون تخت
4500000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5190000 تومان
کودک با تخت
5050000 تومان
کودک بدون تخت
4500000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5290000 تومان
کودک با تخت
5150000 تومان
کودک بدون تخت
4550000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5330000 تومان
کودک با تخت
5190000 تومان
کودک بدون تخت
4550000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5390000 تومان
کودک با تخت
5290000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7100000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5550000 تومان
کودک با تخت
5390000 تومان
کودک بدون تخت
4650000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6100000 تومان
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
4850000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6490000 تومان
کودک با تخت
6190000 تومان
کودک بدون تخت
5000000 تومان
توضیحات
ویژه 02 فروردین ماه
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور کوالالامپور,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:05 آذر ماه,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  کشور مقصد:مالزی,
  شهر مقصد:کوالالامپور,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • 1.نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان می باشد .
  2.مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار می باشد و آژانس فرداد پرواز هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
  3.در صورت افزایش نرخ ارز تا 5% ما به التفاوت آن اخذ می گردد.
  4.پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  5.پرواز و هتل چارتر می باشد و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد .